آسیب شناسی مدعیان مهدویت
90 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : عبدالحسینی
آسیب شناسی مدعیان مهدویت