انتظار و منتظران
88 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: المصطفی العالمه
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن آخون
مهدویت از موضاعاتی مهم هست که نه فقط ادیان آسمانی بلکه ادیان غیر آسمانی نیز آن را قبول داشته معتقدند که روزی، شخصی الهی ظهور خواهد کرد که حامی و مددگار مظلومان خواهد بود و ظالمان را نابود خواهد کرد و بر تمام جهان حکومت خواهد کرد، حکومتی که پر از عدل انصاف خواهد بود و او شخصی هست که بشر را از ظلم و بی عدالتی نجات خواهد داد. از جمله مسایل مهم در بحث مهدویت، مسأله انتظار منجی موعود است و با توجه به احادیثی که دراین رابطه از اهل بیت(ع) نقل شدند که اهل بیت طاهرین(ع) انتظار را عملی عظیم تلقی نمودند، لازم است که چیستی انتظار تبیین شود تا بدانیم انتظار واقعی چه نوع انتظاری است و منتظر واقعی امام مهدی(ع) چه ویژگی و وظایفی دارند.