تحلیل و نظریه پردازی فرآیندهای تکامل فردی و اجتماعی در آرمان شهر مهدوی بر اساس منابع روایی مهدوی
83 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : سیدابوالفضل موسوی آقداش
تحلیل و نظریه پردازی فرآیندهای تکامل فردی و اجتماعی در آرمان شهر مهدوی بر اساس منابع روایی مهدوی