بررسی انشعابات در بین امامیه (از نیمه ی دوم قرن سوم هجری تا پایان غیبت صغری)
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ادیان و مذاهب (دانشکده شیعه شناسی)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : ط . نقی پور
بررسی انشعابات در بین امامیه (از نیمه ی دوم قرن سوم هجری تا پایان غیبت صغری)