مهدویّت در دایرة المعارف‌های غربی
68 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : حمید سعادت
مباحث مربوط به مهدی موعود همواره مورد توجه اندیشمندان بوده و از جهات گوناگون مورد بررسی قرار¬گرفته¬ است. به موازات تلاش ارزشمند دانشمندان مسلمان در تبیین صحیح اموزه¬های مهدوی، اسلام¬شناسان غربی هم از این موضوع غافل نمانده و درباره این اعتقاد اصیل اسلامی به اظهار نظر پرداخته¬اند. اغلب نظرات مستشرقین و مهدی¬پژوهان غربی، سهوا و یا به عمد، از حقیقت مهدویت فاصله گرفته¬است؛ که این امر، همت مضاعف مدافعان حریم امامت و مهدویت را در پاسخ¬گویی به شبهات مطرح شده، طلب می¬کند؛ اما به رغم تلاش¬های انجام گرفته، روند نقد و بررسی مقالات و نوشته¬های اندیشمندان غربی، خاصه ان¬چه در دایرهالمعارف¬های معتبر امده، به کندی صورت¬پذیرفته است. نوشته¬ی پیش رو، گام کوچکی در این مسیر است. این پژوهش، شامل یک مقدمه و پنج فصل است که به قصد تبیین و نقد شش مقاله¬ی درج شده در چهار دایرهالمعارف از دایرهالمعارف¬های مشهور جهان، نگاشته شده¬است. مقالات مورد بحث عبارتند از: الف) دو مقاله با عنوان Al-Mahdi یکی نوشته¬ی (ویلفرد مادلانگ) در (دایرهالمعارف اسلام) (چاپ هلند) و دیگری نوشته¬ی (رابرت کرامر) در (دایرهالمعارف جهان نوین اسلام)؛ ب) دو مقاله با عنوانMessianism یکی نوشته¬ی (عبدالعزیز ساشدینا) در (دایرهالمعارف جهان نوین اسلام) و دیگری نوشته¬ی (هلمر رینگرن) در (دایرهالمعارف دین) (ویراسته میرچا الیاده)؛ ج) مقاله Kaim Al Muhammad نوشته¬ی (ویلفرد مادلانگ) در (دایرهالمعارف اسلام)؛ د) مقاله Mahdism (ذیل عنوانIslam) نوشته¬ی (تیموتی ار فرنیش) در (دایرهالمعارف هزاره‌گرایی).