اینترنت و مهدویت، فرصتها، تهدیدها و راهکارها
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عبدالحسین حاجی ابوالحسنی
در این رساله به دو موضوع مهم و کاربردی می¬پردازیم که به¬طور نسبی حجم قابل توجهی از فعالیت¬های روزامد مراکز علمی و پژوهشی جهان را به خود اختصاص داده است. نخست جایگاه مهدویت و اهمیت ان در میان اموزه¬های ادیان بزرگ؛ و دوم لزوم کاربرد ابزار پیشرفته اطلاع رسانی اینترنت در جهت ارایه داده¬های متقن و دارای اعتبار مهدویت. اهمیت موضوع مهدویت به شکل تفصیلی در منابع مربوطه، به ان پرداخته شده است و نیازی به تکرار ان در این رساله نیست. اما در باره شناخت اینترنت و ان¬چه را که به¬عنوان فرصت¬ها و تهدید¬های تبلیغی مرتبط با مهدویت پیش¬رو نهاده است به مقدار ضروری در این رساله به ان پرداخته¬ایم. نخست در جهت شناخت ماهیت اینترنت و بازشناسی زوایای فرصت¬زای ان است و چگونگی به کارگیری اینترنت در جهت ارایه مهدویت در گستره جهانی تبیین شده است. سپس تلاش در جهت بازشناسی نقاط تهدید¬زا در پهنه اینترنت است که سعی شده مراکز، اشخاص، و جریان¬های انحرافی وابسته به موضوع مهدویت معرفی شوند و با شناخت نقاط خطر خیز نسبت به مهار اسیب¬های احتمالی اقدام شایسته شود. رصد داده¬های علمی و شبهه علمی با درون مایه مهدویت و موضوعات مربوطه ، چه از ناحیه موافقین و چه از ناحیه مخالفین حاصل ممارست بیش از یک ده در این تحقیق جمع¬اوری شده که امید است در به ثمر رسانیدن تحقیقات و پژوهش¬های مهدویت مفید واقع شود.